نوبت دهی اینترنتی پرسش از دکتر

به طور خلاصه این مرکز در حوزه‌های زیر به ارائه خدمات می‌پردازد:

خدمات تشخیصی نوروسایکیاتریک (اسکن کارکردی مغز "LORETA")    
خدمات اندازه گیری حجم مغز براساس تصاویر MRI
خدمات درمانی نوروسایکیاتریک (تحریک مغناطیسی مغز «rTMS»)      
توسعه ی ابزارهای محاسباتی براساس روش های یادگیری ماشین جهت بهبود تشخیص زودهنگام و ارایه ی روش های درمانی مناسب

 

دی ان ان